Gewoon doen!
LAATSTE NIEUWS : PARKEERAPP: WETHOUDER MOET DOOR HET STOF GAAN!RAADSVERGADERING 24 meiEENZAAMHEIDWIE GAAT DE FORMATIE KAR TREKKENEN HOE NU VERDER?
Ingediende motie Yageo (22-02-14 12:07)
De raad van de gemeente Roermond, in vergadering bijeen op donderdag 20 februari 2014. Overwegende dat: 1. het voormalig Philipsterrein (hierna aangeduid met ‘het terrein’) momenteel in eigendom is van Yageo; 2. de eigenaar al jaren geen onderhoud pleegt aan het terrein en de opstallen waardoor het geheel een verpauperde uitstraling heeft; 3. een burgerinitiatief Yageo in de steigers is gezet ‘om het terrein in de aandacht te zetten, teneinde er iets moois te kunnen laten ontstaan’ (zoals gemeld in de brief van Burgerinitiatief Yageo van 21 januari jl.); 4. in voornoemde brief van Burgerinitiatief Yageo instrumenten worden genoemd die door de gemeente kunnen worden gehanteerd voor het scheppen van kaders voor (her)ontwikkeling van het terrein; 5. in de brief van 20 november 2013 het college heeft toegezegd Yageo nogmaals te wijzen op de gevoelens die bij de gemeenteraad en omwonenden leven en daarbij Yageo tevens aan te spreken op hun verantwoordelijkheid ten aanzien van de wijze waarop op dit moment met de locatie wordt omgegaan. Van mening zijnde dat: a. het terrein in zijn huidige toestand afbreuk doet aan de uitstraling van de gemeente Roermond, maar ook kansen biedt voor nieuwe functies en activiteiten, zowel binnen de huidige bestemming als daarbuiten; b. het burgerinitiatief dient te worden omarmd door de gemeente Roermond; c. onduidelijk is welke consequenties een eventuele bodemvervuiling heeft voor gebruik binnen dan wel buiten de bestemming; d. daardoor onduidelijk is wat de verkeerswaarde van het terrein is, zodat moeilijk is in te schatten of de eisen van de eigenaar terecht zijn; e. zowel de gemeenteraad als de belanghebbenden (waaronder het burgerinitiatief) van meet af aan (dus nog voordat concrete besluiten zijn genomen) bij de verdere invulling en ontwikkeling van het terrein betrokken moeten worden, f. de verdere invulling en ontwikkeling van het terrein dient plaats te vinden binnen door de raad vastgesteld randvoorwaarden over ruimtelijke kwaliteit, beeldkwaliteit en duurzaamheid; g. de verdere invulling en ontwikkeling van het terrein dient plaats te vinden via een nader met de gemeenteraad afgesproken communicatietraject; b. e. de gemeenteraad thans onvoldoende zicht heeft op de mogelijkheden en alternatieven die de huidige wetgeving biedt en hierover duidelijkheid dient te krijgen om te kunnen kiezen voor de meest gewenste aanpak; Roept het college van B&W op: 1 de gemeenteraad te informeren welke alternatieven er zijn voor de herontwikkeling van dit terrein, 2 1een structuurvisie Wro dan wel omgevingsvisie voor het Yageo terrein voor te bereiden, waarin de gemeentelijke randvoorwaarden voor de (her)ontwikkeling van het terrein zijn opgenomen; . 3 de in de brief van 21 januari jl. van Burgerinitiatief Yageo genoemde instrumenten voor kaderstelling door de gemeente nader te onderzoeken; 23. de mogelijkheid om het terrein als een pilotproject voor binnenstedelijke herontwikkeling via de Crisis- en herstelwet te laten aanwijzen door het ministerie van Infrastructuur en Milieu nader te onderzoeken. 34. welke aanpak er ook uitkomt: zowel de gemeenteraad als het burgerinitiatief alsmede andere betrokkenen in een vroeg stadium te betrekken bij de visie-, plan- en besluitvorming over het gebied (voordat vergunningen zijn verleend en contracten zijn gesloten) en via een communicatieplan aan te geven hoe dit gestalte zal krijgen; 5. de raad tijdig te informeren over de voortgang (zowel op het gebied van financiën, ruimtelijke ordening, als subsidieaanvragen, etc.). en gaat over tot de orde van de dag. Aldus besloten door de raad van de gemeente Roermond in zijn vergadering van 20 februari 2014. De griffier, De voorzitter, J. Vervuurt P. Cammaert Ingediend door: L. Coenen (SPR)

» Terug