Gewoon doen!
LAATSTE NIEUWS : PARKEERAPP: WETHOUDER MOET DOOR HET STOF GAAN!RAADSVERGADERING 24 meiEENZAAMHEIDWIE GAAT DE FORMATIE KAR TREKKENEN HOE NU VERDER?
Programma

                                                                             VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018

De Stadspartij heeft duidelijke uitgangspunten. De inwoners en ondernemers van de gemeenschappen Roermond, Swalmen en Herten en hun kernen dienen werkelijk invloed te kunnen uitoefenen op hun omgeving en bestaan. Het is de taak van de gemeente te enthousiasmeren, te motiveren en te ondersteunen. Dit betekent dat de inwoners en ondernemers vooral serieus moeten worden genomen, maar ook tijdig moeten worden voorzien van de juiste informatie om goede keuzes en afwegingen te kunnen maken. De Stadspartij staat voor een financieel solide gemeente en hamert vooral op een open, eerlijk en integer beleid. Weten waar u aan toe bent en waar u invloed op uit kunt oefenen. Het gemeentebestuur en de gemeenteraad zijn er voor u, om ervoor te zorgen dat u hier naar uw zin kunt wonen, werken en kunt ontspannen.

 

De kandidaten van de Stadspartij Roermond beseffen dat er forse uitdagingen in het verschiet liggen!

Bezuinigingen

“Moet ik meer gaan betalen door de bezuinigingen?”

De gemeente staat voor een aantal uitdagingen. Die liggen voor een groot deel op financieel gebied. Er komt veel geld over vanuit het Rijk voor de Zorg en Begeleiding (WMO, Participatie en Jeugdzorg), maar de verwachtings is dat hierop fors bezuinigd moet worden. Het vermogen van de gemeente om tegenvallers en risico’s op te vangen moet omhoog. De Stadspartij Roermond (SPR) heeft een duidelijke visie op deze bezuinigingen en op het proces van totstandkoming. Naar alle huidige uitgaven kijken, naar het nut ervan en niets al op voorhand buiten beschouwing laten. Blijven doen wat werkt (gedragsbewust beleid). De prioriteiten moeten bij de echt kwetsbaren gesteld worden.

Hierbij mag de gemeente zich niet verschuilen achter vergelijkingen met andere gemeentes waar onze gemeente dan gunstig uit komt. Het kan dan namelijk nog steeds zo zijn dat het beter of anders kan.

Bij alles wat we doen met de 9 Miljoen gereserveerde gelden geldt het motto sociaal verbindend en economisch versterkend. De arbeidsmarkt moet er ook door vooruit gaan.

Kostenbesparing

De SPR pleit voor een multifunctioneel gebruik van openbare gebouwen en buitenruimtes, zodat (een deel ) van de kosten kan worden gedeeld. Naast de kostenbesparing is een kruisbestuiving tussen activiteiten een voordeel dat mooi meegenomen kan worden. Een inlooppunt voor senioren gedijt veel beter als er tegelijkertijd geknutseld kan worden met kinderen of een boek geleend kan worden. Dit gebeurt natuurlijk niet vanzelf, De SPR zal streven naar het inzetten van maatschappelijke coördinatoren om de regie vast te kunnen houden en het proces meetbaar te kunnen maken. Onderzocht moet worden wat de rol van de Stichting Wijkaccomodaties Roermond (SWAR) kan zijn en waar mogelijk moeten vrijwilligersorganisaties/wijkraden hun eigen exploitatie kunnen voeren (in stichtingsverband bijvoorbeeld).

Samenwerken

Andere uitdagingen de komende vier jaar zijn steeds verder gaande samenwerkingen met andere gemeenten op allerlei terreinen (Economie en Werk en de Zorg), omdat gemeentes niet meer alles alleen kunnen. Dit vraagt om nieuwe manieren om toezicht en invloed te blijven houden in deze samenwerkingsverbanden. De SPR wil niet dat we als gemeente de grip verliezen. Vertrouwen is goed, maar we willen wel geregeld bijgepraat worden om goeie keuzen te blijven maken voor onze inwoners en ondernemers.

Denk bijvoorbeeld aan Keyport 2020 (ondernemers-Overheid en Onderwijs), maar ook aan de BSgW, Westrom-Risse, OML en de Jeugdzorg.

Sociale voorzieningen

De sociale voorzieningen worden ingrijpend gewijzigd. Daar moet de gemeente een grote rol spelen. De SPR vindt dat de gemeente erop moet toezien dat met een efficiente en effectieve inzet zoveel mogelijk moet worden bereikt. Meer op elkaar letten en meer voor elkaar zorgen is het devies.

Het wijkgericht opereren (eerst kijken naar het biologisch netwerk, daarna het sociale netwerk, daarna de wijk en als laatste pas de professionals) is de toekomst. Dit moet nog meer worden vormgegeven.

Door samenwerking tussen professionals en goed ondersteunde vrijwilligers moeten zoveel mogelijk voorzieningen overeind gehouden worden. Aandacht voor onze samenwerkingspartners (groot en klein, gesubsidieerd of commercieel) waarbij zaken meer in samenhang worden gezien. Stel de juiste prioriteiten zonder onze mensen uit het oog te verliezen: maatwerk en menselijke oplossingen. Haal onnodige bureaucratie uit de uitvoering. Maak werk van banen, want vrijwilligers kunnen niet alleen de zorgen dragen.

Armoedebeleid

Het is helaas nodig dat we een Voedselbank en een Kledingbank moeten ondersteunen, omdat onze inwoners er ruim gebruik van maken. We laten onze kinderen en gezinnen niet in de kou staan. De subsidiegelden hiervoor worden maximaal gebruikt voor deze doeleinden. Kinderen worden rechtstreeks gevraagd wat er nodig is en zij ontvangen via o.a. het Sport en Cultuurfonds,maar ook via Leergeld directe ondersteuning.

De SPR vindt bijvoorbeeld dat mogelijkheden (digitaal) zichtbaar gemaakt moeten worden op een gecentraliseerde website www.roermond.nl., maar ook dat andere websites van hulpverleners (koppelingen/links aanleggen) herkenbare en leesbare informatie opleveren. In de wijkcentra en bibliotheken zou een digitale verbinding moeten zijn. Voor de mensen die verstoken blijven van een computer en een digital netwerk moet de belangrijkste informatie op papier beschikbaar blijven. In de sociale en familienetwerken moet men alert blijven op adequate informatie.

De SPR omarmt het WMO-depot waar tweedehands hulpmiddelen opgeknapt worden en verstrekt worden. Sommige hulpmiddelen (bv scootmobiels) die maar kort gebruikt worden staan vervolgens in een garage of schuur. Dit is zonde en geldverspillend.  Door een depot voor opslag en opknappen van hulpmiddelen komen we tot een duurzame oplossing maar ook zorgen we op deze manier voor werkervaringsplaatsen, sociale werkvoorziening etc.

Door de crisis zal de bijzondere bijstand toenemen. Nu is het zo dat als bijvoorbeeld een wasmachine stuk gaat en men op bijstandsniveau leeft, men van de gemeente een nieuw apparaat krijgt. De SPR vindt het een goede zaak om ook het Repaircafe vaker in te schakelen voor andere middelen die nog werken. Om te voorkomen dat deze regelingen betaalbaar blijven voor de gemeente moeten we met creatieve oplossingen komen. Hiervoor willen wij ook een depot inrichten (Het WMO-depot), of andere bestaande voorzieningen gebruiken.

Wij willen graag scholen betrekken voor bijvoorbeeld stageplekken in het bedoelde depot. 

Financiële risico's

Tot slot moet er alles aan gedaan worden om als gemeente de risico’s op investeringen zo klein mogelijk te kunnen houden. De tijd van onafgebroken doorbouwen is definitief voorbij. Grote prestigeprojecten als de twee parkeergarages, aankoop Stadskantoor en ECI Cultuurfabriek kosten ons teveel geld. Een nieuw College moet, samen met de Gemeenteraad, met creatieve ideeën komen om het gemeentelijk grondbedrijf, parkeerbedrijf en de begroting gezond te houden. De uitwerking van JazzCity is iets waar we zeer zorgvuldig in samenhang met de projectontwikkelaars mee om moeten gaan. Het dient geen belang om weer extra appartementen te gaan bouwen terwijl er al veel leegstand is en de winkeluitbreiding mag niet ten koste gaan van het bestaande areaal. De nota’s regionale woonvisie en Detailhandelsvisie zijn richtinggevend hiervoor.

Standpunten

Onze ideeën en idealen hebben wij verwoord in een aantal standpunten. Die vindt u hieronder. Mocht u iets missen in ons programma, neem gerust contact met ons op. Onze ideeën worden mede gevormd door wat u belangrijk vindt. Wij staan u graag te woord.

1.         INTEGRITEIT

“Kan ik vertrouwen op de politiek”

De SPR heeft niet voor niks open, eerlijk en integer als een belangrijk speerpunt genoemd. Integriteit staat bij ons hoog op de politieke agenda. Wij gebruiken ons morele kompas bij de ondernemende overheid. Integriteit betekent voor ons verantwoordelijkheid durven nemen, openheid, transparantie en dialoog. Een integere beslissing kenmerkt zich doordat de effecten van een beslissing goed uitpakken voor het geheel en niet ten koste gaan van mens, dier, milieu en natuur. Dit verwachten wij dan ook van al onze politieke collega’s en zullen hen, indien nodig, hier ook op aan durven spreken.

Reeds in 2009 hebben wij meermaals om een integriteitsdebat gevraagd, omdat Roermond zich als een ondernemende overheid heeft gedragen en daardoor risico’s liep. Ook hebben we – samen met de Raad - een integriteitsverordening opgesteld na geconfronteerd te zijn met een paar stevige kwesties van mogelijke schijn van belangenverstrengeling. Sinds 2013 bestaat er een verordening en vanaf 2014 hebben we ook een integriteitscommissie bestaande uit de burgemeester en twee externe deskundigen. Ook bestaat er een commissie geloofsbrieven en een commissie benoembaarheidsvereisten voor wethouder. Nu zouden we nog een stevige klokkenluidersregeling willen hebben. Voor de burgers willen we een Stadsombudsman instellen. Een open en transparent bestuur neemt zichzelf de maat.

2.         WONEN

We hebben nog voldoende planvoorraad om 1100 woningen te bouwen. Om de leegstand niet verder te vergroten zouden we meer moeten bouwen naar behoeften. Nultreden en zorgwoningen, liefst in hofjes en eventueel gekoppeld aan woningen voor starters. Met de woningcorporaties stemmen we af op deze vraag. Vooral energienotaloze woningen of woningen met een gunstig energielabel zijn vereist om de gezinskosten in de hand te houden. Enkele dure (JazzCity) appartementen worden nog gebouwd omdat er blijkbaar een woonwens (geen behoefte!) bestaat. We blijven dit monitoren, omdat de woningmarkt niet verder verstoord moet worden.

Wij pleiten voor het zorgvuldig mengen van sociale woningbouw en vrijesectorwoningen. Het betreft hier zowel huur- als koopwoningen en woningen die speciaal gebouwd zijn voor ouderen, starters of gehandicapten. Dit bevordert een evenwichtige opbouw van de wijken.

Inbreiding boven alles. Wel zorgen voor een ruimtelijke aanblik met voldoende groen en speelvoorzieningen. Op bestaande locaties zal voornamelijk bij de omgeving passende laagbouw worden toegepast. Nieuw te bouwen woningen moeten duurzaam worden gebouwd en levensloopbestendig zijn.

Leegstaande kantoren benutten voor andere doeleinden en leegstaande winkels invullen met andere initiatieven. Het wonen boven winkels voor starters mogelijk maken. In overleg met vastgoedeigenaren de leegstand te lijf gaan.

De SPR zal blijven hameren op voldoende kansen voor jongeren en starters op de woningmarkt. Goedkoper bouwen moet opgenomen worden in de huidige plannen. Onze jeugd moet kansen krijgen om zich hier (ook in de kernen Swalmen en Herten) blijvend te kunnen vestigen, dat vergt enige creativiteit en een goed onderbouwde financiële visie voor de lange termijn.

Het moet voor (nieuwe) inwoners duidelijk zijn wat er in de toekomst in en rondom hun wijk gaat gebeuren qua nieuwe woningbouw. Braakliggende terreinen moeten voorzien worden van een visie. We willen echt werk gaan maken van uitnodigingsplanologie ipv ontwikkelingsplanologie. In overleg met burgers en ondernemers worden plannen in een vroegtijdig stadium samen ontwikkeld. De raadsleden worden geschoold in andere mogelijkheden van de wetgeving. De Crisis en Herstelwet biedt veel mogelijkheden die nog niet onderkend of benutr worden.

3.         WERKEN en ECONOMIE

Roermond is een aantrekkelijke stad om in te wonen en te werken. Voor woon-werkforensen zijn we aantrekkelijk, vanwege de goeie ligging en de optimale bereikbaarheid per weg en spoor. Er zijn een paar grote werkgevers in de maakindustrie zoals Rockwool, Smurfit Kappa en Papierfabriek van Houtum naast ook distributiecentra zoals UPS en ALDI die voor veel werkgelegenheid zorgen. Duurzaamheid wordt een steeds aantrekkelijker thema voor het bedrijfsleven, maar ook voor de gemeente. We scoren nu nog onder het Landelijk gemiddelde en dat moet echt anders. De principes van The Natural Step en C2C zijn er om na te streven. Een gevarieerde economie met grote dienstverleners als het LaurentiusZiekenhuis, Waterschapsbedrijf en de Rechtbank en de gemeentelijke organisatie zelf maken dat we een gevarieerde arbeidsmarkt hebben.

Vrijwilligerswerk is een goede manier om aan werkervaring te komen, maar de SPR is tegen gedwongen werkzaamheden in de zorg. Dit kan als tegenprestatie voor een uitkering, maar dan wel als de kandidaat zelf ook in de zorg deze tegenprestatie wil vervullen.

Retail en Toerisme is een speerpunt, maar ook de Logistiek wordt belangrijker. Voor de Binnenstad bepleiten we op termijn een distributiecentrum om de stad meer autoluw te maken.

Nieuwe kansen zien we in de beroepen met oude vakkennis en in de nieuwe technieken. (3D printen etc.). We streven ernaar om samen met bijvoorbeeld het burgerinitiatief Yageo een bedrijfsverzamelgebouw te realiseren dat zich richt op oude beroepen, maar ook op technische beroepen die creatief zijn en die ondersteunend kunnen zijn aan de R&D activiteiten van Eindhoven of Sittard en Maastricht. Samenwerking en aansluiting onderwijs en bedrijfsleven maakt een interessante arbeidsmarkt. Creatieve en innovatieve bedrijven en zzp’ers worden omarmd en krijgen te maken met een loket functie. Minder regels en meer ruimte om te ondernemen.

4.         WINKELEN

Om het bezoek van de winkels en detailhandel in een compact stadscentrum te vergroten moet de aantrekkelijkheid van de verbinding DOC – Binnenstad worden vergroot. De wijkwinkelcentra en de winkels in het Centrum van Swalmen en Herten verdienen ook blijvende aandacht. Het parkeren en het verkeer is ondersteunend aan deze doelstelling.

Samenwerking van ondernemers, vastgoedeigenaren en de gemeente is noodzakelijk om een aantrekkelijke stad te blijven. De pareltjes zijn het oude Centrum en de monumenten. De stad moet blijven bruisen en het houden van veel verschillende evenementen draagt daar aan bij. Wonen boven winkels blijven proberen en lagere huren nastreven voor leegstaande panden in met name de aanloopstraten. Lukt dat niet, dan maken we een andere visie samen met genoemde partijen. Een wifi netwerk en internetwinkels met een fysieke component in de Binnenstad lokt kopers.

5.         ZORG

Wij maken ons zorgen om de zorg. Er staan drie grote decentralisaties voor de deur. De gemeente moet meer gaan doen met minder geld. De SPR voorziet dat de gemeente hier qua kennis en ervaring nog niet klaar voor is. Door snel contact te zoeken met de klanten(panels) in de zorg en door goed te luisteren wordt duidelijk waar de zorgen liggen en kunnen pilots opgezet worden om ervan te leren. Niet onnodig dure externen inhuren of wachten tot alles in detail 5voor12 geregeld is. Neen, nu aan de slag met gebruik van kennis die er al is bij ambtenaren, bestuurders en professionals in de zorg. Biedt de raadsleden scholing aan om straks verantwoorde keuzes te kunnen maken.

De huisvesting van verschillende instellingen moet waar het kan veel meer gebundeld en samengevoegd worden, anders is het een onnodige en kostbare vorm van overheidsbemoeienis. Het voortbestaan van verschillende voorzieningen staat op het spel en is alleen gerechtvaardigd als men tot een vergaande samenwerking met alle partners komt, bijvoorbeeld ook met Jeugdzorg.

Aan de voorkant moeten professionals als huisartsen, wijkverpleegkundigen en school vroegtijdig signaleren en samenwerken in het belang van het kind en het gezin. Alleen dan kan het tot soepele doorverwijzingen komen waarin het gezin echt centraal staat. Gezinnen die hulp nodig hebben, moeten die snel en laagdrempelig kunnen krijgen. Eén gezin, één plan, één regisseur.

We zien ook kansen in het eigen sociale netwerk. Er wordt soms te snel naar de zorg doorverwezen en dat kan verbeterd worden, mits belangrijke zorgwekkende signalen wel herkend worden. Waar mensen niet (meer) geindiceerd worden of minder moet een klachtenlijn en een ombudsfunctie worden opgezet om serieus werk te maken van de vraag.

6.         ONDERWIJS

‘Kwalitatief goed onderwijs brengt onze jeugd een goeie toekomst’.

We zijn blij dat de Alfonsusschool behouden is gebleven en dat er een Synergieschool wordt gebouwd. Het passend onderwijs is een hele kluif voor ons samenwerkingsverband. Het Regionaal Expertisecentrum vervult straks een belangrijke rol om onze kinderen en hun gezinnen op hun plaats te krijgen. Geen enkel kind mag buiten de boot vallen en verdient professionele hulp en begeleiding, liefst zo nabij mogelijk. Over de gehele ‘schoolloopbaan’ moet er kwalitatief en goed toegankelijk onderwijs en zorg worden geboden. De peuterspeelzalen en kinderdagverblijven spelen hierin een belangrijke ondersteunende rol. We hebben helaas geen kans meer op een HBO-opleiding (vergeven), maar koersen wel op het behoud en versterking van de MBO-(plus) opleidingen. Het voortgezet onderwijs is divers en biedt alle kansen voor goede vervolgopleidingen. De aansluitingen onderling en naar de Arbeidsmarkt moet goed zijn. Een gezonde leefstijl en sportvoorzieningen zorgen ervoor dat ieder kind een gezonde toekomst heeft. Via beschikbaarstelling van een Stadspas moet rechtstreekse toegang tot sport en cultuur mogelijk zijn voor alle kinderen.

MBO opleiding en overig vervolgonderwijs

De SPR maakt zich sterk voor het behoud en het vergroten van het aantal kansrijke MBO-scholen. Het Bedrijfsleven en het VO werken samen aan leerlijnen die banen opleveren. Het echte vakwerk blijft gevraagd en daarnaast komt er vraag naar creatieve en nieuwe beroepen. Omdat we een groot achterland hebben in met name Duitsland vinden we dat het tweetalig onderwijs ook aandacht moet blijven geven aan Duits op school. Engels is weliswaar de gangbare taal voor de jeugd, maar de kansen op een baan worden ook vergroot door Duitstalig onderwijs. We hebben de slag om het HBO-onderwijs verloren, maar zullen om moeten kijken naar Associate (kort HBO) en andere beroepsopleidingen. Een regioopleiding toerisme en recreatie zou in Roermond ook goed passen vanwege de centrale ligging en het goeie openbare vervoer in Roermond. De eerstvolgende opleiding van de 4 Landelijke ROC’s ligt in Nijmegen. De SPR ziet samen met de scholen PO, VO en MBO kansen om een gerichte opleidingen te kunnen starten (scholen in te richten) en om scholieren klaar te stomen voor HBO en WO. Als gemeente willen wij dit ondersteunen, maar het is aan de scholen om deze handschoen ook daadwerkelijk op te pakken.

7.         CULTUUR

“Meedoen is de kunst”

We hebben een ECI Cultuurfabriek die in principe veel mogelijkheden biedt voor iedereen. Zowel voor actieve kunstbeoefenaren, culturele ondernemers als ook voor passieve genieters van kunst en cultuur in de meest brede zin. Een laagdrempelige bereikbaarheid en toegankelijkheid voor de lokale als ook regionale behoeften maakt dat het een broeinest van cultuur kan worden. Dat betekent dat we veel meer uitnodigend voor grote groepen mensen (professionals die aan cross culture doen, docenten en gebruikers) moeten zijn die het nu nog amper gebruiken. Een onderzoek moet uitwijzen welke lessen te trekken zijn en wat een haalbare betaalbare kaart is.

Naast de ECI hebben we natuurlijk  nog een rijk geschakeerd verenigingsleven dat in de wijken en kernen voorziet in behoeften van eenieder. Nieuwe en moderne cultuur wordt, naast traditionele ook gepromoot en ondersteund door subsidies en door betaalbare huisvesting. De grote instellingen als het Historisch Museum en het Pieter Cuijpersmuseum vervullen een belangrijke rol voor de aantrekkingskracht van de stad.

Landelijk doet de helft van de Nederlandse bevolking op de een of andere manier aan cultuurparticipatie. Daarom zijn er voor een goede spreiding, kwaliteit en diversiteit van het aanbod volgens de Landelijke Raad voor Cultuur vijf basisvoorwaarden die onderdeel moeten zijn van gemeentelijk of provinciaal cultuurbeleid: locatie, programma, promotie, vindbaarheid en toegankelijkheid. Daarnaast adviseert de raad om rekening te houden met de verschillende wensen en interesses van diverse leeftijdsgroepen. Het overheidsbeleid zou volgens de raad vooral gericht moeten zijn op voorzieningen voor de jeugd, omdat daar de basis wordt gelegd voor een culturele loopbaan. De SPR is het hiermee eens, maar heeft ook oog voor ouderen.

8.         SPORT

“Iedereen kan blijven sporten.”

Wij menen dat sportorganisaties moeten samenwerken met andere voorzieningen. Dat kan bijvoorbeeld de voor- en naschoolse opvang zijn, maar ook ouderenzorg of jeugdwerk. Wij zullen bij de verstrekking van subsidies uiterste zorgvuldigheid betrachten en het maatschappelijk belang steeds zwaar laten wegen. Bij subsidiëring van verenigingen moet worden uitgegaan van het aantal leden of groeiprognoses. Organisaties die samenwerken, zullen door de SPR worden gesteund. Kleine verenigingen die het moeilijk hebben om vrijwilligerskader te werven (mede door de Krimp) worden gestimuleerd om desnoods in Omnisportverenigingen op te gaan. Het Huis voor de Sport biedt ondersteuning en advies waar we gebruik van moeten maken.

Een historische vereniging als RFC zou weer graag in Roermond willen spelen. We hopen dat jongere bestuursleden een brug kunnen slaan tussen RFC en mogelijke fusie/samenwerkingspartners om een veld en voorzieningen te delen? Clubs zoals vvBoukoul hebben zo hun eigen identiteit en draagvlak waardoor zij ook nog een andere functie hebben in de gemeenschap. Dat geldt voor meer clubs in kleinere kernen.

Op de scholen moet meer aandacht zijn voor lichamelijke oefening en zwemmen. Het zwembadvervoer moet georganiseerd worden.

De SPR vindt dat het niet zo mag zijn de contributies van de verenigingen te hoog worden waardoor sporters niet meer in staat zijn deze te betalen en gedwongen worden te stoppen met sporten. Niemand mag buiten de boot vallen en iedereen moet kunnen (blijven) sporten. JOGG-activiteiten (jongeren op gezond gewicht) moeten uitgebreid worden om de jeugd aan het sporten te krijgen en gezond te laten leven. Voorbeelden zijn er genoeg die aandacht verdienen.

De SPR vindt dat de hoogte van de contributie ook een primaire taak is van de verenigingen. De contributies moeten betaalbaar zijn. Verenigingen kunnen bijvoorbeeld ook zoeken naar sponsoren om ervoor te zorgen dat contributies zo laag mogelijk blijven. Daarnaast is het ook aan de sporters om kenbaar te maken als men de contributie niet kan betalen. De SPR blijft pleiten voor een voor ieder toegankelijke oplossing. Een sport/cultuurfonds of een soort pas voor de minder daadkrachtigen (met name kinderen) lijkt ons een prima hulpmiddel.

9.         Jeugdbeleid

“Talentontwikkeling”

Onze jeugd heeft de toekomst, die moeten we dan wel bieden en de jeugd begeleiden naar een evenwichtige en kansrijke toekomst. Wat wil onze jeugd nu zelf? De instantie Wel.kom die ingehuurd is door de gemeente om het jeugdbeleid uit te voeren werkt al vraaggericht, maar dat kan misschien nog breder worden ingezet in andere delen van de stad (Herten/Swalmen) waar te weinig aanbod is voor de jeugd en jongeren.  Hou de opkomst in de jongerencentra De Terp en Gotcha hoog en kijk goed welke activiteiten trekken. Het Meidenwerk is van groot belang en biedt veel mogelijkheden, verdeeld over de gehele stad. De SPR vraagt zich af of het aanbod aansluit op de vraag van onze jeugd en de aanwezige activiteiten die georganiseerd worden door instanties als scholen, initiatieven van vrijwilligers en vrijetijdsondernemers. De instanties en verenigingen die de jeugd weten te boeien verdienen meer steun.

De SPR wil nog steeds dat er een Jeugd en Jongerenraad wordt ingesteld om de belangen van hen te behartigen. Gelukkig zijn we met de twintigers, maar er is ook een nog grotere groep jeugdigen die zich vaak niet gehoord voelen. Daarnaast is de SPR een groot voorstander van een eigen jongerenwebsite www.jonginroermond.nl . Hierin kan de gemeente samen met anderen ook zijn sport, cultuur, vrijetijds en gezondheidsacties plaatsen.

Wij pleiten voor voorzieningen voor de jeugd langs de randen van de gemeente in de vorm van bijvoorbeeld skate-parkjes en trapveldjes en strandjes aan het water. Maar laat de jeugd daar vooral zelf ook over meedenken. Ook over de kostenkant.

Daar waar de jeugd overlast veroorzaakt in de vorm van vandalisme, bedreigingen of fysiek geweld, moet hard worden opgetreden om herhaling te voorkomen. Tevens zijn wij voorstander van de inzet van cameratoezicht in het uitgaansgebied om raddraaiers makkelijker aan te kunnen houden.

Uitgaan

Paracommerciële instellingen genieten veel kostenvoordeel omdat zij werken met vrijwilligers, belastingvoordelen hebben en veelal subsidies ontvangen. Horeca en paracommercie zorgen samen voor leefbaarheid en levendigheid binnen de gemeente, maar ieder moet zich bezighouden met zijn eigen doelstellingen.

Jeugdzorg

In 2015 wordt Jeugdzorg overgeheveld naar de gemeente. Roermond werkt samen met Midden-Limburgse gemeenten om dit zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen. Door de samenwerking kunnen de ambtenaren belast met Jeugdzorg leren van elkaar. Per slot van rekening kennen wij onze inwoners het beste. Wij vinden dat de betrokken ambtenaren goed geschoold moeten worden in de specifieke materie. Het is allemaal nieuw wat er op ons afkomt. Wij zijn voorstander van één plan voor één gezin met één regisseur. Dit betekent samenwerking met bureau Jeugdzorg, de leerplichtambtenaar, UWV/bijstand, WMO loket, schuldsanering en oog voor jeugdwerkloosheid. Alle onderwerpen moeten in één keer beetgepakt worden. Daar liggen de kansen. Het uitbreiden van kennis en kunde én leren van praktijkvoorbeelden is voor de ambtenaren en de raadsleden belangrijk.

(Jeugd)werkloosheid

De toegenomen werkloosheid is zorgelijk. Vooral de jeugdwerkloosheid is een actueel probleem. Vroegtijdige schoolverlaters verkleinen hun kansen op werk en werkervaring. Voor deze groep moeten structurele oplossingen komen. Informatie, begeleiding en kansen die samen met het bedrijfsleven en scholen gevonden moeten gaan worden. De SPR wil dat er een buddy-netwerk voor jeugdige werkelozen opgezet wordt. Hierbij neemt een ervaren manager een jeugdige onder zijn of haar hoede als een soort mentor en stimuleert en helpt deze jongere. De gemeente kan dit netwerk faciliteren of een begin met de opzet maken.

Contracten

Ook zal de gemeente organisaties moeten gaan contracteren. De Stadspartij wil dat deze organisaties ‘lean and mean’ zijn, niet werken met dure interimmers en zeker niet met bestuurders die boven de Balkenende-norm betaald worden. In het proces van contractering moet gedegen gekeken worden naar de professionaliteit van de organisatie en de mate van samenwerking met andere instanties.

10.      Ouderen en gehandicapten

“Ouderen en gehandicapten worden straks niet het kind van de rekening”

De kernen in Roermond hebben elk voorzieningen voor ouderen en gehandicapten waar zij elkaar kunnen ontmoeten en activiteiten aangeboden krijgen. Wij vinden het van belang dat deze voorzieningen gaan samenwerken. We weten allemaal dat zij in hun mogelijkheden begrensd worden en dat zij het financieel vaak moeilijk hebben.

De bestaande organisaties zouden veel beter samen moeten kunnen werken. Een aantal vrijwilligersorganisaties  heeft zich hierin al goed bewezen. Het netwerk van vrijwilligers en professionele zorg zal ervoor moeten zorgen dat mensen zolang mogelijk zelfstandig kunnen blijven functioneren, binnen hun mogelijkheden om mee te kunnen doen aan de samenleving. Niemand mag buiten de boot vallen als gevolg van de bezuinigingen. Waar nodig zou de bezuiniging in verschillende fasen opgevangen moeten worden om de klap op te vangen. De gemeente Eindhoven bijvoorbeeld doet dit ook stapsgewijs.

Keukentafelgesprekken

De SPR vindt dat zogenoemde Keukentafelgesprekken een positieve bijdrage moeten leveren. Aan de keukentafel zullen ambtenaren, samen met zorgvragers, gaan bepalen op welke vorm van zorg men aanspraak kan maken.De kansen liggen in minder regels, minder papier, effectievere en kortere procedures en zelf als gemeente gaan indiceren (zorg en/of begeleiding toewijzen). Toetsen en controleren van geleverde hulp kan via steekproeven met strakke rapportages. Daar moet dan wel de kennis voor aanwezig zijn binnen het ambtelijk apparaat.

De regels van de indicatiestelling worden steeds stringenter, waardoor er veel mensen niet meer in aanmerking komen voor de zorg, waaraan ze wel behoefte hebben. De hulpvrager heeft vaak niet de mogelijkheid om het zijn/haar vraag op een andere manier georganiseerd te krijgen, kent onvoldoende de mogelijkheden. Vrijwillige hulpaanbieders  hebben deze mensen niet in beeld.  Deze groep mag niet “tussen wal en schip”vallen.

Thuiszorg

De SPR vindt dat de (thuis)zorg op een kwalitatief hoog peil moet blijven. Wij zullen daarom niet alleen sturen op budget, maar vooral ook op inhoud. Er zijn nog veel mensen die door de ingewikkelde procedures problemen ondervinden bij het aanvragen van (thuis)zorg, hulpmiddelen of een persoonsgebonden budget. De SPR pleit voor vereenvoudiging van die procedures, snelle toewijzing van de benodigde zorg en zo veel mogelijk hergebruik van de hulpmiddelen.

Schuldhulpverlening en werkloosheid

“Waar kan ik op rekenen als ik in de problemen kom?”

De vraag naar schuldhulpverlening neemt toe als gevolg van de crisis. De SPR kiest niet voor louter financiële ondersteuning zonder eerst de dieper gelegen oorzaken weg te nemen. Inwoners met financiële problemen hebben alleen baat bij structurele hulp. Daarom willen wij (sollicitatie-)cursussen aanbieden en hulp beschikbaar stellen bij het budgetteren. Ook dit zal voor een deel door vrijwilligers gedaan moeten gaan worden want ook de budgetten voor dit soort werk zullen krapper worden.

11.      Groen, water en recreatie

“Het groen blijft toch wel behouden?”

De gemeente Roermond is een groene gemeente. We willen de bestaande groenstructuur regionaal verbeteren en kiezen voor een duurzaam groenbeheer. Grote aaneengesloten natuurgebieden zijn voor dit alles van belang. De verbindingen tussen de ecologische hoofdstructuur moeten uitgebreid worden waar het kan. Wel is de SPR van mening dat als er financiële keuzes gemaakt moeten worden, er naast meer geld naar Groen (Groenfonds eerst goed benutten) zaken in het Sociale Domein voorgaan.

De SPR streeft naar goed beheer van het openbaar zwemwater (bijvoorbeeld de Oolderplas) en naar het behoud van flora, fauna en recreatiemogelijkheden.

Nu is het tijd om zaken voor de lange termijn vast te leggen, zodat we niet voor onverwachte keuzes komen te staan. Natuurlijk mag snippergroen onderhouden worden door bewoners zelf.  We zijn een voorstander van gezamenlijke moestuinen (Donderberg bijv.) en het opknappen van braakliggende terreinen. De ideeen van Transition Town spreken ons zeer aan, zelfvoorzienende gemeenschappen als voorbeeld.

De SPR is altijd een groot voorstander van een fietsbrug over de Roer geweest  -op de meest natuurvriendelijke wijze - om schoolgaande jeugd en woon-werkverkeer, maar ook toeristen te laten genieten van de natuur, maar ook om veiliger en kortere verbindingen te krijgen. Het kwetsbare gebied moet wel zorgvuldig bewaakt worden en slimme LED-verlichting moet zorgen voor sociale veiligheid en zo weinig mogelijk lichthindernis.

12.      Leefbaarheid

“Het blijft hier fijn om te wonen?”

Mensen willen graag in een schone en veilige omgeving wonen. Zij zijn daar samen met de gemeente verantwoordelijk voor. Wij pleiten voor ondersteuning door de gemeente van initiatieven van burgers naast facilitering van  bewonersverenigingen. De SPR zou weer graag verplichte wijkschouwen met een gering aantal bewoners willen invoeren.

Wijk onder de loep

Wij stellen voor dat de gemeente elke twee jaar een wijk samen met de bewoners grondig onder de loep neemt ter verbetering van bijvoorbeeld het onderhoud van de wijk, parkeerplaatsen, groen en speelplekken. Dit zou via een digitaal meldpunt kunnen. Bewoners van die bewuste wijk hebben dan werkelijk inspraak. Men kan via internet volgen wat er met hun suggestie wordt gedaan. Voor ‘digibeten’ zou Wel.kom een rol kunnen spelen om verbeterpunten in de wijk te inventariseren.

Wijktoezicht

Een mooi initiatief vinden wij het al langer opgezette wijktoezicht. Het heeft geresulteerd in lagere inbraakcijfers en het besef dat mensen zelf iets kunnen doen aan de veiligheid van hun eigen leefomgeving. Daarom blijven we alle wijkgerichte schouwen en onderzoeken, die  samengevoegd zijn, ondersteunen. De resultaten verschijnen in een integrale scan waarin ook de politie een rol speelt.

Meedenken

Over het algemeen wordt de leefbaarheid hoog gewaardeerd in Roermond, Swalmen en Herten, dat vinden wij een compliment waard, maar het kan altijd beter. Daarom is de SPR ook zo geïnteresseerd in uw mening en uw ideeën. Ideeën hoeven niet altijd meer te kosten. Vaak is een simpele aanpassing voldoende om de leefbaarheid te verbeteren. Deel ze met ons en we kijken of we deze als initiatiefvoorstel in kunnen brengen in de gemeenteraad. Wij zijn er voor u.

13.      Veiligheid

Voor de SPR staat een veilig gevoel in de gemeente Roermond hoog op de prioriteitenlijst.

Uitingen van geweld, vernielzucht en het dealen van hard drugs dienen hard te worden aangepakt. De gemeente moet zich ook blijven inzetten voor een preventief beleid waarbij vroegtijdig wordt ingegrepen in de wijk, het gezin en op school om erger te voorkomen. De wijkagent moet zichtbaar en toegankelijk zijn en wij sturen aan op een betere samenwerking van politie, jeugdwerk, scholen, verenigingen, beveiligingsbedrijven en de horeca. De SPR is voor verplaatsing van de Coffeeshops naar de rand van de stad, danwel voor een strikt beveiligingsbeleid met inzet van sfeerbeheerders en (indien nodig mobiele cameras). Openbare wietteelt wordt toegelaten. Voorlichtingssessies voor jeugdigen op de middelbare scholen tegen het gebruik van alcohol en drugsgebruik is hard nodig. Handhaving van het verbod alcohol en sigaretten te verkopen aan 16 en 17-jarigen moet als overgangsmaatregel soepel worden toegepast. Geen rigide toepassing, maar werken met vermaningen aan de jeugdigen en de ouders.

Naast HALT-straffen wil de SPR ook aandacht voor de jongeren onder de twaalf jaar. Het is van groot belang om een criminele carrière in een vroeg stadium te stoppen.

Cameratoezicht

Wij pleiten voor cameratoezicht op die plaatsen waar meerdere incidenten hebben plaatsgevonden. Mobiel cameratoezicht kan alleen onder strikte voorwaarden en in overleg met de raad. De SPR pleit ervoor om ook op andere bedrijventerreinen dan Roerstreek waakzaam te blijven en mogelijk eenzelfde camerabeleid toe te passen. De evaluatie moet uitwijzen wat de effecten zijn; er moet geen verdringing plaats vinden.

Bezuiningen Veiligheidsregio Limburg Noord

De brandweer en de Veiligheidsregio  moeten fors bezuinigen, maar de SPR blijft monitoren dat de veiligheid niet in het geding komt. Denk hierbij aan aanrijtijden en bemensing van brandweerposten en ambulances. De SPRvindt het belangrijk dat er een veilig werkklimaat is voor de brandweerlieden. Met name de 2-persoons SEV (snelle eenheidsvoertuigen) en een kleinere bezeting (6 ipv 8 personen in een ploeg) baart ons zorgen. We willen zsm een evaluatie van de gevaren en risico’s die raan verbonden kunnen zijn.

Veilig gevoel

De SPR stelt de inwoner centraal, juist daar waar het gaat om veiligheid. Het beleid van deze gemeente moet erop gericht zijn om slachtofferschap te voorkomen. Slachtoffers van een woninginbraak, overval of straatroof kunnen jaren later hier nog psychisch last van hebben. Dat geldt ook voor ondernemers, denk hierbij aan de gevolgen van een bedrijfsinbraak of winkeldiefstal. High Impact Crimes (woninginbraak, straatroof, overvallen, plof en ramkraken en mobiel banditisme) is niet alleen een prioriteit voor de SPR, maar ook voor de Nationale Politie en het openbaar ministerie. De wijkagent moet veel zichtbaarder zijn en er kan nog meer met de partners worden samengewerkt om tot een groter gevoel van veiligheid te komen. De capaciteit van de politie in Roermond moet bij de maat zijn.

Zelf meehelpen

Onze inwoners kunnen zelf ook veel doen aan een beter veiligheidsgevoel. Wij zijn per slot van rekening zelf primair verantwoordelijk voor onze eigen veiligheid en spullen. Een mooi voorbeeld van een dergelijk initiatief is te lezen op www.claimjestraat.nl. Hier kunnen burgers zich op straatniveau verenigen en zelf hun straat claimen. Ja, natuurlijk heeft de gemeente een verantwoordelijkheid, maar het begint wel bij onszelf. De SPR pleit voor het stimuleren van dergelijke initiatieven en het vergroten van de bewustwording. Natuurlijk is het nemen van preventieve maatregelen bij veel inwoners al bekend. Samen doen is samen veilig!

Mobiliteit en veilig fietsen

De SPR pleit voor het veiliger maken van wegen door middel van snelheidsbeperkende maatregelen, gescheiden fietspaden en gerichte controles. Het fietsverkeer is flink toegenomen en dat betekent dat we een aantal onveilige situaties (Venloseweg moet eenrichtingsverkeer worden) en onoverzichtelijke kruispunten (oversteek van Centrum naar Leeuwen) moeten verbeteren. Hetzelfde geldt voor de oversteek  van het Centrum naar de Maasbrug). Snelfietspaden aanleggen zoals bepleit door de Fietsersbond, bijvoorbeeld langs de N-280 en dan met slimme LED-verlichting. Wij zullen ons inzetten voor de bescherming van kwetsbare (jonge) fietsers. De Stadspartij wil het fietsgebruik bevorderen door snelle en veilige fietsverbindingen tot stand te brengen, zowel binnen de gemeente als daarbuiten. Natuurlijk mogen op drukke plaatsen voldoende en kwalitatief goede fietsenstallingen niet ontbreken.

Wij maken ons zorgen over het dichtslibben van het Centrum door de aantrekkingskracht van het DOC en de invoering van eenrichtingsverkeer op de singels en de daardoor langere aanrijtijden van ambulances en brandweer. Hier telt elke seconde! De nieuwe woonwijken, zoals Oolderveste, zullen veel verkeersbewegingen op gang brengen. De SPR vindt dat in de huidige plannen onvoldoende rekening is gehouden met de capaciteit van de wegen en de veiligheid van kwetsbare verkeersdeelnemers zoals fietsers. Er moet opnieuw gekeken worden naar de ontsluiting van deze wegen.

Toegankelijkheid

Voor mensen die afhankelijk zijn van een rolstoel, scootmobiel of andere hulpmiddelen moeten openbare gelegenheden, zoals winkels, gemeentehuis en bibliotheek goed bereikbaar zijn. Vooral ook voor hen die minder goed ter been zijn, dient het trottoir in goede conditie te zijn en routes veilig zijn.

Voor de SPR had het Stadskantoor niet verplaatst hoeven te worden naar het Kazernevoorterrein. Door de inkrimping van de organisatie zijn er na 2 jaar in gebruik 60 medewerkers minder werkzaam voor onze gemeente. Voor de toegankelijkheid van het KlantContactCentrum door mensen van Swalmen en Herten had een steunpunt naast de A-73 ook goed gewerkt, of het betrekken van het oude Centrum voor de Kunsten.

14.      Economie en Ondernemers

“Hier kun je succesvol ondernemen”

De SPR kiest voor terughoudendheid bij de bouw van kantoren en het uitbreiden van bedrijventerreinen. Wij menen dat we bedrijvigheid af moeten stemmen op de vraag en niet andersom. Kantoren staan er teveel leeg waar we 10 jaar geleden al voor hebben gewaarschuwd, met alle gevolgen van dien. Hetzelfde geldt voor bedrijfsterreinen. Er is teveel op voorraad gebouwd, terwijl de vraag toen al tanende was. Oude bedrijfsterreinen, zoals het Yageoterrein verdient een sanering en herontwikkeling. Samen met burgers en creatieve ondernemers is een andere ontwikkeling mogelijk. De Provincie wordt verzocht om subsidie en dat moet niet concurrerend zijn met de gemakkelijke weg van weer nieuwe terreinen op te knappen. In overleg met de Minister van EL&I zijn pilots te ontwikkelen om deze ingeklemde terreinen binnen de bestaande bebouwing nutttig te maken voor de omwonenden. Voorbeelden als C-Mill in Heerlen en Strijp-S in Eindhoven zijn hier ook door te ontwikkelen met enige goeie wil.

MKB

Het midden- en kleinbedrijf is de motor van onze economie.Wij dienen de plaatselijke middenstand en de in Roermond gevestigde bedrijven zo veel mogelijk te ondersteunen en te stimuleren. Een goed vestigingsklimaat kan de bedrijvigheid in onze gemeente enorm stimuleren. Minder en duidelijkere regels

De hoeveelheid regels ter verkrijging van een vergunning is de afgelopen jaren alleen maar toegenomen. En daar waar de regels niet zijn toegenomen blijven de vergunningsaanvragen bol staan van complexe vragen die niet voor een ieder één twee drie te beantwoorden zijn.

Het vergt tijd en kennis van zaken die niet tot de kernbezigheden van de ondernemer behoren en hoge kosten voor ondernemers omdat de expertise ingehuurd moet worden. Daar ligt een schone taak voor de gemeente om de ondernemer tegemoet te komen.

Wij zijn van mening dat de gemeente er alles aan moet doen om de administratieve lastendruk zo veel als mogelijk te verminderen en mee moet denken met de ondernemers. “Als het niet gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat.”

Leren van bedrijfsleven en andersom

De gemeente kan nog veel leren van de creativiteit van onze ondernemers en het begint bij goed luisteren naar elkaar en transparant zijn over de mogelijkheden. De inzet van een accountteam (aandachtsfunctionaris) door de gemeente wordt door de SPR als positief gezien. We kunnen leren van de praktijkvoorbeelden en daarmee gezamenlijk het ondernemersklimaat verbeteren.

15.      Bestuur en bedrijfsvoering

“Kan ik met mijn vragen bij de politiek terecht?”

De SPR staat voor een sterke en efficiënte overheid, die zichtbaar en aanspreekbaar is. Een overheid met zo min mogelijk, maar wel heldere, regels. En vanzelfsprekend aangestuurd door een eerlijk en integer bestuur. We streven als SPR zelf een tweewekelijks spreekuur na.

Eerlijke cijfers

De begroting moet realistisch en eerlijk zijn. Dit vraagt om een defensieve begroting. Dit betekent dat alleen datgene begroot wordt waarvan zeker is dat het ook gerealiseerd gaat worden. Het overige geld wordt gereserveerd. Hierdoor kunnen tegenslagen, zoals een veel lagere Algemene Uitkering, beter worden opgevangen. Ook wordt voorkomen dat loze en ondoorzichtige beloftes worden gedaan welke niet nagekomen kunnen worden of te duur worden.

Duidelijke cijfers

De financiële jaarstukken moeten goed onderbouwd zijn met heldere analyses van uitgaven en kosten van uitvoering. Hierdoor wordt inzichtelijk of gemeenschapsgeld zo efficiënt mogelijk wordt benut. Dat geldt ook voor legesheffingen en bouwvergunningen.

De gemeente maakt analyses op en de afdeling strategie levert meer sturingsgegevens voor de gemaakte en te maken keuzes en publiceert deze regelmatig. Hierbij kan gedacht worden aan de effectiviteit van samenwerkingsverbanden, demografische krimp en cijfers op kernen en wijkniveau mbt leeftijd, geslacht enz. Hierdoor ben je beter in staat om te sturen zodra dat nodig is.

Inwoner niet de dupe

De SPR houdt daar waar nodig, een hand op de knip, een oogje in het zeil en de vinger aan de pols. Het mag nooit zo zijn dat door mismanagement bijvoorbeeld de parkeerkostenheffing omhoog moet en de inwoners de rekening gepresenteerd gaan krijgen. Een snelle evaluatie van de invoering van het nieuwe parkeersysteem moet oneffenheden en onevenwichtigheden aan het licht brengen. Het is nog niet allemaal even duidelijk.

De SPR is van mening dat decentralisaties kunnen leiden tot toename van de gemeentelijke organisatie, niet alleen voor beleid, maar ook op sociale zaken, coördinatie en financiën. Aangezien de nieuwe taken veel extra energie en andere competenties vergt van het ambtenarenappparaat moeten we oppassen dat niet zowel de burger als de ambtenaar de klos zijn.

Het ambtenarenapparaat moet goed zijn toegerust op de huidige behoeften van onze burgers en ondernemers en verenigingen/instellingen. Er zijn speciale competenties nodig zoals klantvriendelijkheid, flexibliteit, luistervermogen en innovatief/creatief zijn. Samenwerkingsgerichtheid en in communicado zijn is nodig. Leid onze mensnen hiertoe op en zorg voor een duurzame inzetbaarheid. Cruciaal is goed leiderschap en besef van een eigen verantwoordelijkheid. Omdat er steeds meer in project en procesverband moet worden gewerkt is een goeie procesorganisatie hard nodig met bijbehorende duidelijkheid van taken en verantwoordingsplicht.

Het bestuur van de stad moet open en transparent werken aan een goeie samenwerking en maakt geen onderscheid naar doelgroepen. Openbare aanbesteding waar het kan en nodig is.

Communicatie

Voor al onze communicatie naar buiten toe moet een hoge standaard worden aangehouden. Niemand blijft verstoken van informatie die nodig is om goed en gezond te kunnen leven en werken in onze stad. We mogen er niet van uitgaan dat iedereen digitaal even vaardig is en de beschikking heeft over de computers en toegang tot (ICT) netwerken. Niet alleen in de wijkcentra zijn er digitale lijnen beschikbaar, maar ook voor mensen die eenzaam zijn of ervoor kiezen om alleen te wonen. Het is goed dat er keukentafelgesprekken plaatsvinden door professionals en dat er soms vrijwilligers hulp bieden. Ook moet er  een soort ketting van contacten zijn tussen kwetsbare en geisoleerd levende mensen die actief worden opgezocht. Het kan niet zo zijn dat we ons overal mee bemoeien, maar je moet wel in beeld zijn. Klachtentelefoon en servicelijnen goed bezetten en samenvatten wat er uit naar voren komt. De publieke RTV moet meer kansen krijgen om voor burgers, ondernemers, verenigingen/instellingen en politiek/bestuur een kanaal te zijn. Wanneer krijgenwe nu eindeljk eens de beschikking over de kabel? Het mag niet zo zijn dat sommigen verstoken blijven van televisiezenders afhankelijk van de provider. Informatiebrieven en folders blijven ook hun doel houden en zeker in een omgeving waarin veel ouderen wonen.