Gewoon doen!
LAATSTE NIEUWS : PARKEERAPP: WETHOUDER MOET DOOR HET STOF GAAN!RAADSVERGADERING 24 meiEENZAAMHEIDWIE GAAT DE FORMATIE KAR TREKKENEN HOE NU VERDER?
Vragen
commerciele bibliotheek in Swalmen? Wonen Milieubeleid
Jeugdbeleid Kantorenmarkt Monumentenzorg
Ijzeren Rijn Binnenstad Burgerparticipatie Links

Wonen

Geacht College,

 

Zaterdag 4 februari 2006 zijn wij via De Limburger ge?nformeerd over een beleidswijziging bij bouwprojecten in het bouwplan Oolderveste. De Gemeente Roermond en de betreffende projectontwikkelaar keuren, aldus De Limburger,  de aanleg van kelders en zwembadeb op de terp van Oolderveste niet langer bij voorbaat af.

In de gemeenteraad en in toezeggingen naar de inwoners van Herten en Ool,  is naar de mening van de Stadspartij juist aangegeven dat de afsluitende kleilaag niet zou worden onderbroken. Dit met het belangrijke doel om voldoende veiligheidsgaranties in te bouwen voor instromend kwelwater. Bij hoge waterstanden in de Maas biedt deze kleilaag juiste bescherming als kwelwaterkerende afdeklaag voor de lager gelegen huizen van Den Ekkert. Ga verder voor de vragen....

 

 

Wij stellen u over dit besluit de volgende vragen:

1.  Waarom is gekozen voor verruiming van de regels zoals deze nu via  De Limburger

bekend zijn gemaakt?

2.  In hoeverre is gebruik gemaakt door Oolder Veste BV of door

(toekomstige)bewoners,van deze verruiming van de regels ?

3.  Is deze wijziging niet in strijd met het geldende bestemmingsplan? Gaarne een

toelichting!

4.  Is onderzocht of en in welke mate deze wijziging/verruiming van de regels een

grotere bedreiging oplevert bij hoge waterstanden in de Maas.

5.  Ligt er ?berhaupt wel een specialistisch onderzoek aan ten grondslag aan deze

besluitvorming ? Graag een toelichting ! Wat zijn de uitkomsten van dit zogenaamde onderzoek ?

6.  Op welke feiten baseert u dat de nu gekozen technische oplossing op de eerste

plaats afdoende is en op de tweede plaats op termijn voldoende zekerheid biedt ?

7.  Waarom is de raad niet eerder ge?nformeerd over wijziging van de regels?

8.  Is deze verruiming vooraf besproken met vertegenwoordigers van Herten, Ool en

Merum, danwel de meest betrokken bewoners in Den Ekkert ? Gaarne een

onderbouwing van uw antwoord !

9.  Openheid en communicatie staat hoog in het vaandel van de Stadspartij Roermond.

Bent u met ons eens dat uw college de belangen van de projectontwikkelaar werkelijk belangrijker vindt dan het tijdig en breed informeren van omwonenden over deze verruiming van de regels in Oolderveste ?

 

Wij vragen het college, i.v.m. dreigende onrust onder bewoners in Herten Ool en Merum, met spoed deze vragen te beantwoorden.

 

Met vriendelijke groet

Stadspartij Roermond

 


Convenant Wonen

 

4 november 2005

 

Aan de voorzitter van de gemeenteraad

Postbus 900

6040 AX ROERMOND

 

H. Vissers

Bij standszaken (0475) 38 8239

 

bijlage(n) betreffende

 

Ondertekening Convenant "Voorkomen huisuitzetting".

 

Geachte voorzitter,

 

Op vrijdag 4 november is het convenant "Voorkomen huisuitzetting" ondertekend. Dit convenant heeft tot doel het aantal huisuitzettingen binnen de gemeente Roermond terug te dringen. Het convenant is ondertekend door zes partijen: de Kredietbank Limburg, het Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg, de woningcorporaties Wonen Zuid (regio Midden-Limburg), Woningstichting Roermond en Wonen Roer en Maas en de gemeente Roermond.

 

Met het tekenen van het convenant verplichten de deelnemende instanties zich tot een gezamenlijke inspanning en verantwoordelijkheid ten aanzien van (dreigende) huisuitzettingen. In het convenant 'Voorkomen huisuitzetting' zijn afspraken vastgelegd over het geven van hulpverlening aan mensen met problematische huurachterstanden. Het convenant houdt onder meer in dat de woningcorporaties hun huurders (doorver)wijzen op de dienstverlening van het Centraal Loket Schuldhulpverlening, dat hulp biedt aan mensen die in een problematische schuldsituatie verkeren of hierin dreigen te komen. Binnen het Centraal Loket Schuldhulpverlening zijn de gemeente Roermond, de Kredietbank Limburg en het Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg vertegenwoordigd.

 

Belangrijk is verder dat dit niet het "eindpunt" is, maar dat er gezamenlijk verder gewerkt wordt aan een protocol dat als doel heeft soortgelijke situatie, of herhaling, te voorkomen. Dit zal uitgewerkt worden door bovengenoemde partijen met organisaties die actief zijn in het maatschappelijk middenveld. Over de uitwerking hiervan zullen wij u via de commissie nader informeren.

 

Het convenant is als bijlage bijgevoegd.

 

Wij hopen u met bovenstaande voldoende te hebben ge?nformeerd en verzoeken u de leden van de gemeenteraad in kennis te stellen van deze brief.

 

601+0 AX Roermond Telefoon (0475)359999 Fax (0475) 33 63 85          SNS-bank 82.15.28.580