Gewoon doen!
LAATSTE NIEUWS : PARKEERAPP: WETHOUDER MOET DOOR HET STOF GAAN!RAADSVERGADERING 24 meiEENZAAMHEIDWIE GAAT DE FORMATIE KAR TREKKENEN HOE NU VERDER?
Vragen
commerciele bibliotheek in Swalmen? Wonen Milieubeleid
Jeugdbeleid Kantorenmarkt Monumentenzorg
Ijzeren Rijn Binnenstad Burgerparticipatie Links

Kantorenmarkt

 

17 Oktober 2005      Vragen over kantorenmarkt?

 

 1.  Welke exacte datum heeft de gemeente Roermond de juridische eigendom van de kantoorpanden verworven?

 

Antwoord

De juridische levering van het pand heeft op 13 september 2005 plaatsgevonden. De akte is op 14 september 2005 ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers te Roermond.

 

2. Het college wordt verzocht inzicht te verschaffen in de ontwikkeling van de kantorenmarkt in Roermond (in het bijzonder) en in Limburg sedert 2002 en m.n. van mei tot oktober 2005 ! Zijn er realistische leegstandcijfers beschikbaar? Kunnen wij beschikken over een kan toren monitor?

 

Antwoord

De gemeente Roermond beschikt reeds een aantal j aren over een kantorenmonitor. Vanaf 1998 worden jaarlijks cijfers bijgehouden omtrent aanbod, opname, huurprijs e.d.. Bijgevoegd treft u de kantorenmonitor 2004 aan.

Daarnaast is onlangs de bedrijfsomoerend goed monitor Roermond 1 oktober 2005 (ETIL) verschenen. Uit deze cijfers blijkt onder meer dat er in de periode oktober 2004-oktober 2005 bijna 10.000 m2 is opgenomen. Ten opzichte van een voor Roermond gemiddelde opname van 7.000 ? 8.000 m2 is dit hoog te noemen. Voorts bevat het ETIL rapport cijfers over de door u genoemde periode. Het aanbod aan kantoorpanden is in het tweede kwartaal toegenomen van 37 naar 43; in het derde kwartaal is dit gedaald van 43 naar 41. Ook is deze stij ging en daling qua oppervlakte aan aanbod waar te nemen. In de bijlage treft u eveneens een kopie aan van het betreffende rapport, dat ook bij de ingekomen stukken van de commissie EZ 30-11-2005 zit.

 

3. Welke organisaties stonden per 26-5-2005 te boek als huurder? Hoe ziet de verhuurportefeuille er uit? Hoe langlopend zijn de huurcontracten? Hoe hoog zijn de jaarlijkse huuropbrengsten?

 

Antwoord

Huurders gebouw Aureool, Looskade 2-8, 6041 LE Roermond:

a. Centrum voor werk en inkomen (CWI), 1.864 m2, 43 pp, expiratiedatum huurcontract 1-12 ­- 2010.;

b. Kliq re?ntegratie BV, 705 m2, 24 pp., expiratiedatum huurcontract 1-12-2010;

c. Stichting Baanmobiel (Westrom), 369 m2, 8 pp., expiratiedatum huurcontract 1-12-2010; d. UVW/GAK, 1.660 m2, 34 pp., expiratiedatum huurcontract 1-12-2011;

e. Gemeente Roermond 2.817 m2, 62 pp, expiratiedatum huurcontract 1-12-2010.

 

Huurders gebouw Natalini, Buitenop 8, 6041 LE Roermond

a. Rijksgebouwendienst, 1.865 m2, 14 pp, expiratiedatum huurcontract 1-11-2007; b. Deloitte, 1.544 m2, 2 pp., expiratiedatum huurcontract 1-11-2012;

c. Syntens, 412 m2, 8 pp., expiratiedatum huurcontract 1-03-2008


De jaarlijkse huuropbrengsten bedragen voor het gebouw Aureool ? 1.034.648,72,-- (2005) en het gebouw Natalini ? 688.970,24 (2005). De huurprijzen worden jaarlijks ge?ndexeerd.

 

4. Hoe zien de exploitatiebegrotingen voor de jaren 2005, 2006 en 2007 eruit? Hebben zich anno oktober 2005 wijzigingen voorgedaan in de verhuursituatie? Zo ja waaruit bestaan deze wijzigingen?

 

Antwoord

De exploitatiebegrotingen van de beide panden liggen voor u ter inzage bij de afdeling juridische zaken en eigendommen. Indien u deze exploitatiebegrotingen wenst in te zien verzoeken wij u daartoe een afspraak te maken met mevrouw L. van den Bongard, hoofd afdeling juridische zaken en eigendomm_n, tel. 0475-359548.

 

Ten aanzien van de wijzigingen in de verhuursituatie delen wij u mede dat op 9 februari 2005 het faillissement van Kliq re?ntegratie BV is uitgesproken. De curator van de gefailleerde heef op basis van artikel 39 van de Faillissementswet de huurovereenkomst opgezegd. De door Klil re?ntegratie BV gehuurde bedrijfsruimte wordt momenteel gebruikt door een zustervennootschap van Kliq re?ntegratie BV, namelijk Kliq BV.

 

5. Is er iets gewijzigd ten aanzien van de leegstand van 422 m2? Welke inspanningen heeft het college zich getroost om tot verhuur van deze ruimtes te kunnen overgaan? In de brief van 26-5-2005 wordt gesuggereerd dat vooral aan de bovenkant van de markt behoefte is aan kwalitatief goede kantoorfaciliteiten op goed bereikbare locaties en dat Buitenop volgens het college geheel voldoet aan deze 'kwalificaties'. Hoe goed is Buitenop vanuit Eindhoven en elders bereikbaar?

 

Antwoord

Ten aanzien van de leegstaande m2 in het gebouw Natalini is nog niets gewijzigd. De Rijksgebouwendienst heeft wel interesse getoond voor de leegstaande ruimte in het gebouw Natalini, ingaande op 1 januari 2006. Indien overeenstemming kan worden bereikt over de huur van de leegstaande m2heeft de Rijksgebouwendienst aangegeven de huidige huurovereenkomst te willen verlengen tot 30 april 2010.

 

De bereikbaarheid van Buitenop achten wij goed. Deze zal nog verder verbeteren met de realisering van de A 73. Bovendien wordt er in opdracht van de provincie een onderzoek verricht naar het opwaarderen van de huidige N280 tussen de toekomstige A 73 en de A2 tot autoweg.

 

6. De verhuurinspanningen worden via Frencken geregeld (zie brief 26-05-05). Op welke wijze en tegen welke kosten zijn deze werkzaamheden aan Frencken gegund? Voldoet de gunning van werkzaamheden aan Frencken aan het aanbestedingsbeleid?In hoeverre ziin ook andere makelaars benaderd voor deze opdracht?

Voor wat betreft Kazernevoorterrein is een uitwerkings- en wijzigingsplan in procedure gebracht, waarin de functies uit het moederplan (bestemmingsplan Stadsweide) nader worden uitgewerkt.

Ten aanzien van zowel de Natalinitoren als de kantoren op het Kazernevoorterrein heeft de ontwikkelaar aangegeven in onderhandeling met gegadigden te zijn. In hoeverre dit ook daadwerkelijk tot transacties leidt kunnen wij op dit moment niet beoordelen. Normaal gesproken zullen marktpartijen eerst tot realisatie van plannen met kantoorruimte over gaan, indien tenminste een deel daarvan is verhuurd.

 

Stadspartij Roermond